POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

Notă de informare

privind protecția datelor cu caracter personal

În contextul aplicării din 25 mai 2018 a Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul") Compania Municipală Medicală București SA (CMMB) este preocupată de creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Din acest considerent, apreciem că este un moment adecvat să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

CMMB va respecta prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat în secțiunea în care va sunt solicitate datele dvs. și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații:

 • reprezintă livrarea, facturarea și comercializarea de produse și/sau servicii medicale, sociale și socio-medicale, incluzând facturarea și livrarea acestora;
 • pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor CMMB astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor angajaților/clienților și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite;
 • transmiterea newsletter ului și a ofertelor ocazionale;
 • prestarea serviciilor de reclamă, marketing și publicitate.

Tipuri de date personale prelucrate

Prelucrăm date personale, în principal, cele de identificare și cu caracter special, de localizare sau alte date personale colectate direct de la angajații / clienții noștri sau din alte surse, sau cand se folosesc produsele sau serviciile noastre.

Modalitatea de prelucrare a datelor personale

Prelucrarea de date personale se realizează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produse și servicii medicale, sociale, socio-medicale sau pentru  a oferi asistență/consiliere în domeniile juridic, economic, psihologic și medical, de a putea fi identificat prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în sediile CMMB, în scop de furnizare servicii, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care le oferim, etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul clientului, dacă și-a manifestat opțiunea în acest sens.

Punem în vedere faptul că refuzul clientului poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/produselor CMMB sau opțiunilor selectate/comandate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către CMMB și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • angajații responsabili din cadrul CMMB
 • transportatorilor pentru efectuarea corespondenței și a comunicărilor,
 • terților implicați în îndeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.

Comunicarea datelor personale către alți destinatari

Pentru a oferi servicii cât mai competitive, pentru a beneficia de serviciile CMMB, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am putea externaliza furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, cu mențiunea că vom asigura întotdeauna instituite garanții adecvate pentru protejarea datelor personale.

Durata prelucrării datelor personale

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Drepturile beneficiarilor de servicii

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului persoanele care furnizează propriile date cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi adiționale:

 1. Dreptul la informare – pot fi solicitate informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 2. Dreptul la rectificare – pot fi rectificate sau completate datele personale inexacte;
 3. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – se poate solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 5. Dreptul de opoziție – posibilitatea clientului de a se opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al CMMB;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – clientul poate primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 7. Dreptul de a depune plângere – se poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 8. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul clientului, acesta i-l poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: se poate solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, clientul își poate exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poate contesta decizia.

Drepturile pot fi exercitate, fie individual, fie cumulat, prin transmitere a unei solicitări la punctul nostru de lucru din București, Strada Tăbăcarilor Nr. 14, etaj 1, Sector 4, sau prin e-mail la:  office@cmmbsa.ro ori telefonic la numărul: 0736.312.835 În plus, există o persoană cu atribuții de Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactată dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate. 

Informații complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale pot fi găsite pe site-ul nostru la adresa http://www.cmmbsa.ro

Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#